ࡱ>   Root Entry F@Tz&SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument3(  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<= Oh+'0 $ 8 D P \hpx vbsS]2022^66S_o(u7bNormaltears1@D8O@zQ@H&{Microsoft Office Word ՜.+,D՜.+,HPXlt| _o-NV / 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.13703!0098BDE1B5694E7CBA6969370DCCFBF10Table Data WpsCustomData P(KSKS3( 4 u $ hT (  vbsS]2022^101S [!^u`sX@\vbΘR@\ sQNvbΘSfv ftQ]8 gPlQSt^N10N(TsO"l'lSuN~yvsXq_TbJThvyb Y vbΘSfv ftQ]8 gPlQS `OlQSbv 0sQNvbΘSfv ftQ]8 gPlQSt^N10N(TsO"l'lSuN~yvsXq_TbJTh[ybv3u 0SN[ċ[a]6e` ~@\Rib'YOx0[8hT (WvbΘSNl?e^QzۏLNyvSt0[yblQ:y GWeNUO_ syb YY N N0vbΘSfv ftQ]8 gPlQSt^N10N(TsO"l'lSuN~yv /fOncUwONbDyvYHhnxfN yvNx2206-610324-04-01-966272 St yv @WMONvbΘSlGĞXQglWS~ `S0Wby10333.4s^es| ;`bD200NCQ vQ-NsObD15NCQ yv/fyAvbΘS)Ygppz gPlQSs guNf ;N/f-n |:g0mShV0 N~|ShV0ꁨRSň:gI{Y ^b1ag"l'lSuN~ v^MWYv^vsOeSvQRe0yv(W^Ǐ z-N_{%NW ^R+RX>e 0Rc[W>W:WYt NnxOhTVsX NSq_T0 N ZP}YЏ%gvalg2l]\O 10'Ylalg2l^l;N/fSe4xx0mS0 |0Sň0SeXX[S}lfЏI{Ǐ zNuv|\04xx0 |]kNuv|ir ^(W[Ɩl|~+^d\hV+15mؚclR{c>emS]kNuv|\ ^(W[Ɩl|~+4ltmd\Yt YtTvmS|\N4xx]^qQ(u19h15mؚclR{c>eSň]^eNY:N[~g Y&^ƖlňnSNvd\hV 6eƖ^l~Nvd\hVYtTe~~c>eЏ^l ^nmfS0 20^4lalg2lu;mal4l OXbvbΘS)Ygppz gPlQSS|`lYtT 1uDяQ7bnЏ0u0W0XmS^4l ۏeQNT NYcmf^4l ~lmT _sO(u NYc0 30jVXalg2l jVX;N/feguNYЏLeNuvjVX fQnW@xQ/c0RňQ/c9_'|0XI{Q/cMjVce ~ݍypQTS?bI{ce c>e^n 0]NONSLusXjVXc>ehQ 0GB12348-2008 2{|hQBl0 40VSO^iralg2lN,VSO^ir^Sň0mS:g^#n ^Ɩ-N6eƖTY.U~T)R(ud\hV6e\ppƖ-N6eƖTV(uNuNlm`ll#n ^[gnc0nЏ0u;mW>W~N6eƖ [gnЏ^mnl0^mSlI{qSi^ir ^fX[NqS^fX[ [gN1uD(vUSMOۏLYn0 N0(Wyv^bb(uMR yg3uRtONvcalSKb~0͑alg)Yl^%`HhI{Kb~0 V0yv(W^Ǐ z-N _{%N,#B*phCJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \'B*phCJ OJPJQJo(aJ KH\#B*phCJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \CJ OJPJQJo(aJ \#B*phCJ OJPJQJo(aJ \o(CJ$OJQJo(aJ$5\&B*phCJ$OJQJo(aJ$5KH\"B*phCJ$OJQJo(aJ$5\ $ ^ n  ȼwkZNB4(CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ]CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ B*ph333CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ $B*phCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ #B*phCJ OJPJQJo(aJ \'B*phCJ OJPJQJo(aJ KH\ >NPbl,.̾ug[PD8,CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ]$B*phCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ $B*phCJ OJPJQJo(aJ KHCJ OJPJQJo(aJ ]CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ @KHCJ OJPJQJo(aJ HJLNPRTVXZ\^÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ &66 "$&( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo( OJQJo(CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ OJPJQJo(   *0J ~WDs`s ^WD8-`- dWD`da$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`  P.JNRV dWD` dWD` dWD`WD`WD`WD ` WD` dha$$WDd@`@ dha$$WDd@`@ dWD` a$$1$WD`VZ^"&( VD^WD`d[$1. A!#"$%S2P18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh